Physics
visual01

구성원

행정팀

 • 메인
 • >
 • 구성원
 • >
 • 행정팀

Staff

  • Kang, Yong Seop (강용섭)
  • Tel : +82-42-350-2599    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : kangys@kaist.ac.kr
  • - 업무 총괄. 신임교원
  • Soun Young Cho (조선영)
  • Tel : +82-42-350-2503    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : e_sycho(at)kaist.ac.kr
  • - 대학원 과정 지원, 교과 과정 지원
  • JEONG Mira (정미라)
  • Tel : +82-42-350-2502    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : mrjeong(at)kaist.ac.kr
  • - 학사과정 지원, 교원업무
  • Jang, Taejin (장태진)
  • Tel : +82-42-350-2504    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : jtj2118(at)kaist.ac.kr
  • - 연구비 관리
  • Park, InSeok (박인석)
  • Tel : +82-42-350-2509    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : ispark76(at)kaist.ac.kr
  • - 과학 및 기계공작실 운영 및 관리, 물리실험 운영 및 지원, 자산/안전담당
  • Soon-Ho, Kwon (권순호)
  • Tel : +82-42-350-2581    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : myplacs(at)kaist.ac.kr
  • - 물리실험실 운영 및 지원
  • Jung, Ah-Hyoun (정아현)
  • Tel : +82-42-350-5509    Fax : +82-42-350-2510    E-mail : bk21(at)kaist.ac.kr
  • - BrainKorea21Plus 행정지원